Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z niniejszą Polityką prywatności Administratorem Twoich danych osobowych jest UTOPIA sp. z o.o. z siedzibą w ul. Srebrna 68, 42-612 Tarnowskie Góry, Polska, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000560365.

Cele i podstawy prawne zbierania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

1) Gdy odwiedzasz stronę www.aerosavage.pl utrwalamy Twój adres IP. Jest to niezbędne ze względów technicznych, względów bezpieczeństwa i ochrony firmy UTOPIA sp. z o.o. Adres IP jest też przez nas wykorzystywany do zbierania danych statystycznych m.in. informacji na temat Twojego korzystania ze strony. Nie jesteśmy jednak w stanie zidentyfikować Cię na podstawie samego adresu IP. Zbieranie adresu IP jest realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora Danych Osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2) Dane osobowe, które udostępniasz kontaktując się z nami pod adresem info@aerosavage.pl lub za pomocą formularza kontaktowego. Dane te są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie uniemożliwi odpowiedzenie na przesłane zapytanie. Podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony w tym interes Administratora Danych Osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3) Serwis www.aerosavage.pl wykorzystuje informacje zapisane za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie, w której informujemy o celu używanych przez nas plików cookie, ich rodzajach, sposobach korzystania i ich usuwania. Gromadzenie i analiza danych pozyskanych za pomocą plików cookie następuje bez możliwości identyfikacji Twojej tożsamości. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony w tym interes Administratora Danych Osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4) Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ochrony osób i mienia należącego do Administratora Danych Osobowych, co jest realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora Danych Osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych we wskazanych powyżej celach, o ile prawo na to pozwala, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

1) osobom upoważnionym przez Administratora Danych Osobowych, które muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,

2) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,

3) usługodawcom, w zakresie i celach, które są dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa i są wymagane do danego zlecenia, w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług,

4) dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystywane są do świadczenia usług przez UTOPIA sp. z o.o.

Nie ujawniamy Twoich danych osobowych bez Twojej zgody osobom trzecim w przypadkach innych niż wymienione chyba, że ujawnienie danych będzie konieczne ze względu na nałożony na nas obowiązek prawny.

W wypadku niektórych dostawców usług, z których korzystamy, Twoje dane będą przekazywane do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy, co jest podyktowane zlokalizowaniem centrów przetwarzania danych tych firm. W takiej sytuacji przekazanie będzie miało miejsce wyłącznie do sprawdzonych i zaufanych firm w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

1) w przypadku, gdy zdecydujesz się na kontakt z nami Twoje dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu komunikacji,

2) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych kontaktując się z nami pod adresem info@aerosavage.pl lub za pomocą formularza kontaktowego jest dobrowolne lecz ich niepodanie uniemożliwi odpowiedzenie na przesłane zapytanie.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) w przypadku gdy:

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

b) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

c) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

d) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

e) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

5) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe, w przypadku gdy:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, i

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

6) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

7) jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, prawo do wycofania tej zgody.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

Kontakt z UTOPIA sp. z o.o.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych i niniejszą polityką prywatności, prosimy o kontakt pod adresem info@aerosavage.pl lub tradycyjną pocztą na adres: UTOPIA sp. z o.o., ul. Srebrna 68, 42-612 Tarnowskie Góry, Polska.

Zmiana polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może ulegać okresowym zmianom w całości lub części. Proszę regularnie sprawdzać treść niniejszej informacji, aby dowiedzieć się o wszelkich zmianach lub aktualizacjach w zakresie niniejszej polityki. Żadne przyszłe zmiany nie ograniczą Twoich praw bez Twojej zgody.

Polityka prywatności zawsze opatrzone jest stosowną datą modyfikacji.

Ostatnia aktualizacja: